Έβρισες Ε.Π.Ο., Κ.Ε.Δ. ή διαιτητές; Ιδού η ποινή σου

Ένα ενδιαφέρον ΄άρθρο του Κ.Α. Π.για τις ποινές που επιφέρουν οι Δημόσιες δυσμενείς κρίσεις και δυσφήμηση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων… κοινώς οι “βρισιές” αλιεύσαμε μέσω Κ. Α. Π.

Συγκεκριμένα

Άρθρο 20A  του Κ.Α.Π. 
Δημόσιες δυσμενείς κρίσεις και δυσφήμηση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων
 

1. Ως δυσφήμηση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων θεωρούνται οι με οποιονδήποτε τρόπο δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις ή κρίσεις σε βάρος της Ε.Π.Ο. και των οργάνων της, των Ενώσεων – μελών της και των οργάνων τους, των διοργανωτριών των αγώνων, των θεσμοθετημένων δικαιοδοτικών και δικαστικών οργάνων του ποδοσφαίρου, όπως και των φυσικών προσώπων, αξιωματούχων των ανωτέρω, των οργάνων διαιτησίας και γενικώς των διαιτητών, καθώς και οποιασδήποτε ομάδας και των αξιωματούχων αυτής, από τις Π.Α.Ε. και τα σωματεία και από τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με αυτές/α ή τις/τα εκπροσωπούν. Δυσμενής θεωρείται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή κρίση που περιέχει μομφές κατά των ως άνω προσώπων για σκοπιμότητα ή δόλο ή μεροληψία στη λήψη αποφάσεων που κατ’ αντικειμενική κρίση δύναται να βλάψει τη τιμή και την υπόληψη κάποιου. Δημόσιες θεωρούνται οι δηλώσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την διάδοση της δήλωσης ή της κρίσης με οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης ή επικοινωνίας. 2. Επιβαρυντική μορφή δυσφήμισης ή δυσμενών κρίσεων αποτελεί η δυσφήμηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., της Κ.Ε.Δ. ή των διαιτητών (βοηθών διαιτητή, τέταρτου διαιτητή και παρατηρητή διαιτησίας) αγώνα με δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις ή κρίσεις από πρόσωπα που εμπίπτουν στον παρόντα κώδικα. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές: α) Χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ έως σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, αν οι παραβάτες -φυσικό ή νομικό πρόσωπο- σχετίζονται με το επαγγελματικό ποδόσφαιρό και στις επιβαρυντικές περιπτώσεις έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και από πεντακόσια (500) ευρώ έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ αν παραβάτες σχετίζονται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο [36] β) Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής επιβάλλεται η διπλάσια χρηματική ποινή. γ) Σε περίπτωση –κάθε- νέας υποτροπής επιβάλλεται χρηματική ποινή, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και στις επιβαρυντικές περιπτώσεις τουλάχιστον εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ, εφόσον οι παραβάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σχετίζονται με το επαγγελματικό πρωτάθλημα της SL1, πενήντα χιλιάδων (50,000) Ευρώ, εφόσον σχετίζονται με το επαγγελματικό πρωτάθλημα της SL2, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, εφόσον σχετίζονται με το πρωτάθλημα της FL, ενώ διπλασιάζεται η επιβληθείσα ποινή για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. δ) Για τις περιπτώσεις β) και γ) (υποτροπή) στους παραβάτες φυσικά πρόσωπα δύναται σωρευτικά να επιβληθούν: i. απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια τουλάχιστον τριών (3) μηνών και στις επιβαρυντικές περιπτώσεις τουλάχιστον έξι (6) μηνών ii. απαγόρευση συμμετοχής σ’ οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο τουλάχιστον τριών (3) μηνών και στις επιβαρυντικές περιπτώσεις τουλάχιστον έξι (6) μηνών 3. Σε περίπτωση που ο υπαίτιος της δήλωσης ή της κρίσης ανακαλέσει τη δυσμενή δήλωση ή κρίση, με δήλωση του στις εφημερίδες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, πριν από την άσκηση οποιασδήποτε δίωξης από το αρμόδιο όργανο, μπορούν να του επιβληθούν οι ποινές που προβλέπονται παραπάνω μειωμένες έως το μισό. 4. α) Οι υποθέσεις δυσμενών κρίσεων που αφορούν τα πανελλήνια (επαγγελματικά και ερασιτεχνικά) πρωταθλήματα και το Κύπελλο Ελλάδος και προέρχονται από τις ομάδες και τους αξιωματούχους των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτά, δικάζονται σε πρώτο βαθμό από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. Η Πειθαρχική Επιτροπή θα επιλαμβάνεται είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν παραπομπής (άσκηση δίωξης) από τον υπεύθυνο άσκησης πειθαρχικής δίωξης, ο οποίος ασκεί την δίωξη για το εν λόγω πειθαρχικό αδίκημα με έναν από τους προβλεπόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 25 του παρόντος τρόπους. Η δίωξη θα ασκείται εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της αναφοράς. β) Οι υποθέσεις δυσμενών κρίσεων που αφορούν στα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και ομάδες και τους αξιωματούχους των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτά όπως και τους αξιωματούχους των Ενώσεων–μελών της ΕΠΟ εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από τις Πειθαρχικές Επιτροπές των Ενώσεων, που θα επιλαμβάνονται είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν παραπομπής από την Ε.Ε.. της οικείας Ε.Π.Σ., και σε δεύτερο βαθμό από την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. Στην περίπτωση που στρέφονται κατά της Ε.Π.Ο δικάζονται από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.