«Συμπληρωματική δήλωση» από τον διαιτητή για να βγει η απόφαση

Ανακοινώθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ σήμερα Τρίτη 20 Ιουνίου η απόφαση της ένσταση που κατέθεσε ο Αετός Βαρβάρας για το παιχνίδι του με τον Μέγα Αλέξανδρο Αγ. Μαρίνας (1-1).

Σύμφωνα με αυτή καλεί τον διαιτητή της αναμέτρησης να προβεί σε «συμπληρωματική δήλωση» αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για σφάλμα του διαχειριστή του ηλεκτρονικού φύλλου αγώνα το οποίο διέλαθε και της προσοχής του διαιτητή.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), αποτελούμενη από τη Βασιλική Τασούλη, Πρωτοδίκη Δ.Δ., ως Πρόεδρο – Εισηγήτρια, και τα μέλη αυτής, Παναγιώτα Πάντου, Πρωτοδίκη, και Βασίλειο Ζαχαρόπουλο, Πρωτοδίκη Δ.Δ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό της, στις 7 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, παρουσία και της γραμματέως, Βεατρίκης Χρυσικοπούλου, για να δικάσει την ένσταση, του σωματείου, με την επωνυμία «ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ», που εδρεύει στη Βαρβάρα Χαλκιδικής, όπως, νομίμως, εκπροσωπείται, το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Χρήστου Γρόλλιου, κατά του σωματείου, με την επωνυμία «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ», που εδρεύει στην Αγία Μαρίνα Ημαθίας, όπως, νομίμως, εκπροσωπείται, το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Θεόφιλου Σημαιοφορίδη, για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή, Ιωάννη Αργυρόπουλου, στον αγώνα που διεξήχθη στις 28.5.2023, μεταξύ των ως άνω σωματείων, στην ομάδα του καθού η ένσταση. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, οι διάδικοι που παραστάθηκαν, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά. ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.

Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 13807/30.5.2023 έγγραφο του Εκτελεστικού Διευθυντή της Ε.Π.Ο., διαβιβάσθηκε, νομοτύπως, προς τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας σωματεία, κλήση της παρούσας Επιτροπής, ενόψει της συζήτησης της ένστασης που υπέβαλε το σωματείο, με την επωνυμία «ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ», για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή, Ιωάννη Αργυρόπουλου, στον αγώνα, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 1ης Φάσης του 2ου Ομίλου της 4ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών ΕΠΣ για προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική, στις 28.5.2023, μεταξύ του καθού η ένσταση και του ενιστάμενου σωματείου.

Η κρινόμενη ένσταση, που απεστάλη στο τμήμα πρωτοκόλλου της Ε.Π.Ο., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 30.5.2023 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 13777/30.5.2023, και, ακολούθως, μέσω συστημένης επιστολής (σχετ. το RΕ 321 217 774 GR/30.5.2023 αποδεικτικό των ΕΛ.ΤΑ.), η οποία περιήλθε στο ως άνω τμήμα και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 14161/6.6.2023, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο και τέλος λειτουργίας (σχετ. το 2023 16113/30.5.2023 έντυπο παραβόλου), ασκείται, εν γένει, παραδεκτώς, απορριπτομένου, ως αβασίμου, του σχετικού ισχυρισμού του καθού η ένσταση σωματείου, και πρέπει να εξετασθεί, περαιτέρω, κατ’ ουσίαν. Στον Κανονισμό Ποδοσφαιρικών Αγώνων, στο άρθρο 23 ορίζεται ότι: «Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, για τους παρακάτω αποκλειστικά λόγους: α) …, β) , γ) …, δ) …, ε) για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή που, υποχρεωτικά, πρέπει να κατονομάζεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένσταση. Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή – τακτικού ή αναπληρωματικού – ο οποίος αγωνίσθηκε, από τους αναγραφόμενους στο Φ.Α., στ) …, ζ) …, η) …, θ)… 2… 3… 4.

Ενστάσεις μη καταχωρούμενες στο Φ.Α. Για τις λοιπές ενστάσεις που δεν καταχωρούνται στο Φ.Α. τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ισχύουν τα εξής:

α) Υποβάλλονται στη διοργανώτρια με υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι λόγοι υποβολής τους, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε ο αγώνας, η οποία δεν υπολογίζεται.

β) Το υπόμνημα είτε κατατίθεται στο πρωτόκολλο της διοργανώτριας είτε αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) επί ποινή απαραδέκτου εντός της ανωτέρω προθεσμίας και παράλληλα αποστέλλεται υποχρεωτικά και με συστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό επίδοσης, που κατατίθενται στο πρωτόκολλο της διοργανώτριας.

γ) Οι ενστάσεις της παρούσης παραγράφου πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή απαραδέκτου, από το ορισθέν χρηματικό παράβολο (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ανάλογο τέλος λειτουργίας της Επιτροπής), το οποίο κατατίθεται στο λογαριασμό της διοργανώτριας και αποστέλλεται σε αυτήν με τον αυτό ως άνω τρόπο και εντός των ίδιων προθεσμιών. Τα ποσά των παραβόλων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της διοργανώτριας στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου, σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν αυτά της προηγούμενης περιόδου. Η μη κατάθεση του παραβόλου ή η κατάθεση αυτού εκπρόθεσμα ή ελλιπούς καθιστά απαράδεκτη τη συζήτηση της ένστασης.

δ) Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να αναφέρει – εφόσον προσκληθεί για το σκοπό αυτό από τη διοργανώτρια του αγώνα ή το πειθαρχικό όργανο – τις παρατηρήσεις του με έκθεσή του, σχετικά με την ένσταση, μέσα σε 48 ώρες από την πρόσκλησή του. Αν ο διαιτητής δεν υποβάλει τη σχετική έκθεση, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, τιμωρείται από το αρμόδιο όργανο με αποκλεισμό από έξι μήνες μέχρι ένα χρόνο.

ε) Η συζήτηση των ενστάσεων του παρόντος άρθρου στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη. …6. Ποινές α) Σε περίπτωση που γίνεται δεκτή ένσταση … για οποιοδήποτε λόγο αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή ή και για παράβαση του παρόντος Κανονισμού και των λοιπών Κανονισμών της Ε.Π.Ο., λόγω υπαιτιότητας μιας ομάδας, η υπαίτια ομάδα χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα, της αφαιρούνται τρεις (-3) βαθμοί από τον πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος και της επιβάλλεται χρηματική ποινή …. έως 2.000 ευρώ εάν πρόκειται για σωματείο. …7. Η ΕΠΟ οφείλει να παρέχει αντίγραφα των ζητούμενων εγγράφων προς θεμελίωση των ενστάσεων ή καταγγελιών του παρόντος άρθρου σε κάθε πρόσωπο που θεμελιώνει έννομο συμφέρον». Περαιτέρω, στον ως άνω Κανονισμό, στο άρθρο 15 ορίζεται ότι: «1. Για κάθε αγώνα πρωταθλήματος, συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας – και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού – σχετικό Φ.Α., το οποίο είναι έντυπο της διοργανώτριας του αγώνα. … Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα το Φ.Α. συντάσσεται σε τέσσερα αντίγραφα. Υποχρεωτικά στο Φ.Α. πρέπει να γράφονται: α) … β) … γ) το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός του δελτίου αθλητικής ιδιότητας των διαγωνιζόμενων – τακτικών και αναπληρωματικών – ποδοσφαιριστών και ο αριθμός της φανέλας του καθενός, ο οποίος και πρέπει να είναι ο ίδιος από την αρχή μέχρι τη λήξη του αγώνα. … δ) … ε) … στ) i) …ii) .… ζ) … η) τις αντικαταστάσεις των ποδοσφαιριστών,

θ) … 8. Το Φ.Α. αποτελεί μέσο απόδειξης, τόσο για το κύρος αγώνα, όσο και για τον πειθαρχικό έλεγχο. Επιτρέπεται ανταπόδειξη των λοιπών παρατηρήσεων του διαιτητή με βάση τα στοιχεία και μόνο που προκύπτουν από τις εκθέσεις εντεταλμένων, σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα, προσώπων (εκθέσεις παρατηρητών αγώνα, παρατηρητών διαιτησίας).

Η χρήση οπτικών μέσων (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες), ως αποδεικτικού υλικού, σχετικά με τα διαδραματισθέντα στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, μίας εκ των δύο συμμετεχουσών στον αγώνα ομάδων αποκλειστικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) διαπίστωση λανθασμένης αναγραφής υπαίτιου ποδοσφαιριστή (ταυτότητας προσώπου παραβάτη),

β) παράβαση, η οποία διεπράχθη και δεν τιμωρήθηκε από το διαιτητή διότι διέλαθε της προσοχής του. Για τα διαδραματισθέντα στις εξέδρες του σταδίου και λοιπούς χώρους του γηπέδου επιτρέπεται η χρήση βίντεο χωρίς περιορισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ. 9. … 11. Διατάξεις ισχύουσες για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. α) στο Φ.Α. πρέπει να αναγράφεται η ώρα παράδοσης των δελτίων ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή και των καρτών υγείας των αγωνιζόμενων ποδοσφαιριστών στο διαιτητή βεβαιούμενη ενυπόγραφα από τους αρχηγούς των ομάδων. Μνεία αναφορικά με τον έλεγχο των καρτών υγείας των αγωνιζόμενων ποδοσφαιριστών των διαγωνιζόμενων ομάδων. …», στο άρθρο 18 ότι: «1. Οι ομάδες όλων των επαγγελματικών και εραστιτεχνικών κατηγοριών, πανελληνίων και τοπικών πρωταθλημάτων, όπως και πρωταθλημάτων υποδομής, σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή: α) τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των ποδοσφαιριστών. … β) Τις κάρτες υγείας των (αγωνιζόμενων) ποδοσφαιριστών εν ισχύ. … Για τη νομότυπη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε έναν αγώνα αρκεί η προσκόμιση στο διαιτητή της κάρτας υγείας αθλητή. Η κάρτα υγείας αθλητή εν ισχύ αποτελεί το μόνο αποδεικτικό μέσο σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων για τυχόν αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστών. …

2. Ο διαιτητής υποχρεούται να ζητήσει τα δελτία των διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ.Α., για να τα ελέγξει μόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας με έγγραφο αίτημα της ομάδας.

3. α) Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου χωρίς την ύπαρξη των νομίμως εκδοθέντων δικαιολογητικών των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 1 του παρόντος, ο δε διαιτητής υποχρεούνται να απαγορεύσει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα, η συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική, η υπαίτια δε ομάδα, σε περίπτωση αποδοχής ένστασης ή καταγγελίας υφίσταται τις προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις. …5. Ειδικές διατάξεις για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

α) Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή θα αναγράφει υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του ποδοσφαιριστή και του σωματείου στο οποίο ανήκει. … 14. Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται «συμμετοχή ποδοσφαιριστή» εννοείται η αγωνιστική συμμετοχή του στον αγώνα και όχι απλά η αναγραφή του στο Φ.Α.». Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα ακόλουθα: Στις 28.5.2023 διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο Βέροιας (Ημαθίας) ποδοσφαιρικός αγώνας στο πλαίσιο της 1ης φάσης του 2ου ομίλου της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος πρωταθλητριών ΕΠΣ για προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική, αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, μεταξύ των ομάδων των σωματείων, με την επωνυμία «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» (γηπεδούχος ομάδα) και «ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» (φιλοξενούμενη ομάδα), ο οποίος έληξε με τέρματα 1-1. Στο 110100/28.5.2023 φύλλο, που συντάχθηκε για τον εν λόγω αγώνα, στη λίστα παικτών της γηπεδούχου ομάδας περιλαμβάνεται ο ποδοσφαιριστής, Ιωάννης Αργυρόπουλος, με αριθμό δελτίου 402400, αριθμό φανέλας 10 και ημερομηνία γέννησης 28.1.1971. Με την κρινόμενη ένσταση, όπως αναπτύσσεται, με το νομοτύπως κατατεθέν υπόμνημα, το ενιστάμενο σωματείο βάλλει κατά του κύρους του ως άνω αγώνα, ισχυριζόμενο ότι η συμμετοχή του ποδοσφαιριστή, Ιωάννη Αργυρόπουλου, ήταν αντικανονική. Και τούτο, διότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος συμμετείχε στον αγώνα για 53 λεπτά πριν αντικατασταθεί από τον ποδοσφαιριστή, Κίτσα Γκριστιάν, δεν κατείχε ενεργό δελτίο αθλητικής ιδιότητας, όπως υποχρεούτο, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών. Με τα δεδομένα αυτά, ζητεί να αναγνωρισθεί η συμμετοχή του στον επίμαχο αγώνα, ως αντικανονική, να κατακυρωθεί ο αγώνας υπέρ του με τέρματα 0-3 και να επιβληθεί, σε βάρος του καθού η ένσταση σωματείου, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ΚΑΠ χρηματική ποινή. Αντιθέτως, το καθού η ένσταση σωματείο, με τα υπομνήματα που κατέθεσε ισχυρίζεται ότι στον κρίσιμο αγώνα συμμετείχε ο Μάριος Αργυρόπουλος, με αριθμό δελτίου 1321743 και ημερομηνία γέννησης 9.3.1996. Ωστόσο, εκ παραδρομής, δηλώθηκε στο ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα, ως ποδοσφαιριστής της αρχικής ενδεκάδας ο Ιωάννης Αργυρόπουλος, με αριθμό δελτίου 402400, αντί του Μάριου Αργυρόπουλου. Το εν λόγω σφάλμα του διαχειριστή του ηλεκτρονικού φύλλου αγώνα διέλαθε και της προσοχής του διαιτητή, ο οποίος, εάν είχε προβεί σε μια απλή αντιπαραβολή του προσκομισθέντος δελτίου του Μάριου Αργυρόπουλου και του καταχωρηθέντος στο φύλλο αγώνα δελτίου του Ιωάννη Αργυρόπουλου, θα είχε διαπιστώσει το προφανές και μη σκόπιμο λάθος και το θέμα θα είχε επιλυθεί αμέσως. Με τα δεδομένα αυτά διατείνεται ότι δεν τίθεται θέμα αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή της ομάδας του στο συγκεκριμένο αγώνα, αφενός μεν διότι η συμμετοχή προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του ατόμου στον αγωνιστικό χώρο, αφετέρου διότι ο ποδοσφαιριστής, που πράγματι συμμετείχε, ήτοι ο Μάριος Αργυρόπουλος, διέθετε δελτίο αθλητικής ιδιότητας σε ισχύ.

Εξάλλου, προβάλλει ότι σε κάθε περίπτωση δεν στοιχειοθετείται λόγος ένστασης αντικανονικής συμμετοχής, αλλά πλαστοπροσωπίας. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του, προσκομίζει και επικαλείται: α) αντίγραφο του από 24.5.2023 φύλλου αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ» και «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» στο οποίο έχει καταχωρηθεί ως παίκτης της ομάδας του καθού η ένσταση σωματείου ο Μάριος Αργυρόπουλος, με αριθμό δελτίου 1321743, αριθμό φανέλας 10 και ημερομηνία γέννησης 9.3.1996, β) αντίγραφο του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του Μάριου Αργυρόπουλου, έναρξης 26.10.2022 και λήξης 30.6.2027, γ) αντίγραφο της από 24.10.2022 κάρτας υγείας αθλητή του Μάριου Αργυρόπουλου και δ) αντίγραφο της 2570/6.6.2023 ένορκης βεβαίωσης του Ιωάννη Αργυρόπουλου και του Εμμανουήλ Πεχλιβανίδη ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βέροιας, Μαρίας Ζησέκα, με την οποία ο πρώτος δήλωσε ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής της ομάδας του καθού η ένσταση έως το έτος 2016, οπότε και σταμάτησε να αγωνίζεται, ότι δεν αγωνίστηκε στον επίμαχο αγώνα ο ίδιος, αλλά ο Μάριος Αργυρόπουλος, και ότι, προφανώς, από λάθος δηλώθηκε στη λίστα ποδοσφαιριστών στο εν λόγω φύλλο αγώνα, ενώ ο δεύτερος ότι, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, καλύπτει με περιγραφή και βιντεοσκόπηση τους αγώνες της ομάδας του καθού η ένσταση σωματείου και επομένως, είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι στην ομάδα του, κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής, Μάριος Αργυρόπουλος, με αριθμό φανέλας 10, ότι ο τελευταίος αγωνίσθηκε και στον επίμαχο αγώνα, ως αλλαγή, όπως, άλλωστε, προκύπτει και από το βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του gnomi.news. Με τα ως άνω δεδομένα και λαμβανομένου υπόψη ότι είναι κρίσιμο, κατ’ άρθρο 18 παρ. 14 του ΚΑΠ, για τη διάγνωση της κρινόμενης διαφοράς εάν στον επίμαχο αγώνα αγωνίστηκε ο Ιωάννης Αργυρόπουλος, ο οποίος έχει αναγραφεί στο φύλλο αγώνα, ή ο Μάριος Αργυρόπουλος, πρέπει, κατά την κρίση της Επιτροπής, να αναβληθεί η δημοσίευση οριστικής απόφασης, προκειμένου να προσκομισθεί από το διαιτητή του αγώνα έκθεση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 4 περ. δ΄ του ΚΑΠ, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αναβάλλει τη δημοσίευση οριστικής απόφασης. Υποχρεώνει το διαιτητή του αγώνα, που διεξήχθη στις 28.5.2023 στο δημοτικό στάδιο Βέροιας (Ημαθίας) στο πλαίσιο της 1ης φάσης του 2ου ομίλου της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος πρωταθλητριών ΕΠΣ για προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική, μεταξύ των ομάδων των σωματείων, με την επωνυμία «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» (γηπεδούχος ομάδα) και «ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ», κ. Αναστάσιο Τσιλίκα, όπως, εντός προθεσμίας 48 ωρών από την κοινοποίηση σε αυτόν της παρούσας απόφασης, προσκομίσει ενώπιον της παρούσας Επιτροπής έκθεση από την οποία να προκύπτει εάν στον ως άνω αγώνα συμμετείχε αγωνιστικά ο Ιωάννης Αργυρόπουλος, με αριθμό δελτίου 402400, αριθμό φανέλας 10 και ημερομηνία γέννησης 28.1.1971, ή ο Μάριος Αργυρόπουλος, με αριθμό δελτίου 1321743 και ημερομηνία γέννησης 9.3.1996, καθώς και εάν προέβη σε έλεγχο των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και καρτών υγείας των προαναφερομένων και τις διαπιστώσεις του, κατά τον έλεγχο αυτό. Ακολούθως, θα οριστεί νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης, κατά την οποία θα κληθούν να παραστούν οι διάδικοι. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό της στην Αθήνα στις 20 Ιουνίου 2023 χωρίς να παρίστανται τα ως άνω σωματεία.